Przedszkole Zakątek Malucha w Jodłowej
 

Organizacja przedszkola

 1. Pracą grupy przedszkolnej kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego lub planowanego urlopu) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
 3. Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych i przerwy wakacyjnej - miesiąc sierpień oraz dni wyznaczonych przez dr placówki tj. Wigilia oraz Wielki Piątek), w godzinach od 6:30 do 16.00.
 4. Dzieci można zapisać na 5 lub 9 godzin.

Grupa 5 - cio godzinna działać będzie w godzinach od 6.30 - 12.00 (dziecko należy przyprowadzić do przedszkola najpóźniej do godz. 8.15 a odebrać po obiedzie -  o 12.30 lub przed obiadem o godzinie 12.00. )Dzieci wyprowadzane są przez nauczycieli na teren szatni, gdzie przekazywane są rodzicom. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odbioru dzieci z przedszkola.

Grupa 9 - cio godzinna działać będzie w godzinach od 6.30 - 16.00. (dziecko należy przyprowadzić do przedszkola najpóźniej do godz. 8.15 a odebrać max o 16.00 - można również wcześniej).Po godzinie 12.30 (tj. dzieci z czesnym) rodzic odbiera dziecko sygnalizując swoje przybycie w sali dydaktycznej, w której przebywa dziecko.

 1. Przedszkole, w miarę możliwości, w pierwszym roku i kolejnych latach działalności będzie organizować nieodpłatne zajęcia dodatkowe (np. religia, język angielski, logopedię, zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze, gimnastykę ogólnorozwojową, gimnastykę korekcyjną, kółko plastyczne i teatralne, zajęcia na podstawie bajek terapeutycznych, muzykoterapię itp.). Większość zajęć dodatkowych odbywać się będzie w godzinach poobiednich - z wyłączeniem języka angielskiego.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość odpłatnego wyżywienia w formie cateringu - stawka dzienna wynosić będzie 9,20 zł (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Każdy posiłek jest zamawiany osobno. Wyżywienia podlega odliczeniu, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka (dzień wcześniej do godziny 14.00).
 3. Stawkę dzienną za żywienie ustala firma cateringowa świadcząca usługę.
 4. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 3 - 6 lat.

W wieku przedszkolnym kształtują się upodobania i nawyki żywieniowe, dlatego ważne jest przyzwyczajenie dzieci do spożywania różnorodnych pokarmów.  Zaleca się, aby dziecko nigdy nie wychodziło z domu bez spożycia chociażby małego posiłku z ciepłym napojem. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno – zimowym oraz w sytuacji, gdy dziecko przebywa długą drogę do przedszkola. Przy 7 - 9 godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu przyjmuje się, że powinno ono otrzymać w tym czasie 3 posiłki tj. śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem i podwieczorek. Posiłki te powinny dostarczać ok. 75% dziennego zapotrzebowania dziecka na energię i składniki odżywcze. Przy pobycie 5 godzinnym dziecko powinno dostać 2 posiłki – śniadanie i obiad.

 Należy pamiętać, aby w takim przypadku żywienie w przedszkolu pokrywało ok. 50% całodziennego zapotrzebowania dziecka na energię i składniki odżywcze. Przepisy dotyczące żywienia dzieci w przedszkolu wymagane są i kontrolowane przez SANEPID. Przedszkole jest zobowiązane do prowadzenia tego typu żywienia. Wszystkie posiłki dostarczane będą przez firmę cateringową "Morena" z Gumnisk koło Dębicy.  

 1. Dzieci nie przynosządo przedszkola swojego jedzenia, słodyczy i napojów. Prowadzone jest żywienie zbiorowe. Napoje obecne będą w postaci wody w dystrybutorach, które ustawione będą w każdej sali przedszkolnej. Koszt miesięczny ponoszony przez rodzica to 5 zł. Każde dziecko przynosi do przedszkola swój bidon, do którego będzie nalewany napój. Pojemniki będą codziennie myte przez panie prowadzące grupy przedszkolne  i wyparzane z zmywarce.
 2. Pobyt w Niepublicznym Przedszkolu "Zakątek Malucha" w Jodłowej wiązać się będzie z następującymi kosztami:
 • Grupa do 5h -czesne 0 zł/miesięcznie
 • Grupa 9 h (powyżej 5-ciu godzin) - czesne 100 zł/miesięcznie*

*czesne nie podlega odpisom, jest to kwota stała obowiązująca dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin.

 1. Podręczniki zakupuje grupowo przedszkole. Rodzice wpłacają pieniądze. Zakup zbiorowy znacznie obniża cenę pakietu. Jeżeli rodzic nie wyrazi zgody, może sam zakupić książki, po wcześniejszym podaniu Wydawnictwa i Tytułu przez Wychowawców. Podręczniki zakupione są na cały rok - koszt około 70 - 150 zł (w zależności od grupy wiekowej).

 

Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu

 

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 6.30 do 16.00 przez 11 miesięcy w roku.
 2. Do dnia 15 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym. Przyjmuje się, że lipiec jest miesiącem pracy, a sierpień przerwą wakacyjną, ale jeżeli będzie zgłoszona przez Rodziców potrzeba opieki w miesiącu sierpniu to istnieje taka możliwość (przy większej liczbie dzieci) . Praca przedszkola w okresie wakacyjnym uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 3. Opłatę za okres wakacyjny ponoszą tylko Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, tj. opłata stała i koszty wyżywienia.
 4. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Nie jest to tradycyjne leżakowanie. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty dzieci przebywają pod opieką nauczycielki.
 5. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
 6. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka z przedszkola.
 7. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy oraz podane pod okiem nauczyciela.
 9. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia (wyznacza nauczyciel prowadzący grupę).
 10. Rodzice ponoszą koszty za grupowe ubezpieczenie dziecka. Nie jest ona jednak obowiązkowa. Opłata na ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.
 11. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu.
 12. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne, składkę na przybory ustala każdego roku dyrektor , płatna jest ona w dwóch ratach – na początku – we wrześniu i w połowie roku szkolnego – w lutym. Koszt składki w roku przedszkolnym 2018/2019 to 60 zł.
 13. Rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu.

 

Przedszkole a zdrowie dziecka

 1. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.
 2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które:
 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii, którą należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim),
 • są przeziębione lub chore,
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby
 • są w trakcie leczenia urazów, przechodzą chorobę zakaźną (zaświadczenie lekarskie o zakończonym leczeniu).
 1. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu; podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrekcji przedszkola, leki na alergie.
 2. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
 3. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
 4. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.
 5. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).
 6. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
 7. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
 8. Na dwór staramy się wychodzić codziennie chyba, że:
 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 • temperatura jest niższa od -10 C,
 • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

 

Dziecko ma prawo do:

 1. Akceptacji takim jakie jest.
 2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
 3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
 4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
 5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
 6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
 7. Posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.
 8. Badania i eksperymentowania.
 9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.
 10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
 11. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”.
 12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.
 13. Zdrowego jedzenia. 

                                              

Dzieci mają obowiązek: 

 1. Przestrzegać zawartych umów.
 2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność.
 3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
 4. Nie krzywdzić siebie i innych.
 5. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
 6. Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
 7. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

 Postanowienia końcowe

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
 2. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.
 

Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.