Przedszkole Zakątek Malucha w Jodłowej
 

Regulamin rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Zakątek Malucha" w Jodłowej na rok szkolny 2018/2019

 § 1 

   Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późń. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942)
 3. Statut Niepublicznego Przedszkola "Zakątek Malucha" w Jodłowej.

 § 2

 1. Dzieci przyjmuje się odpowiednio do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 4. Dziecko kontynuujące uczęszczanie do tego samego przedszkola przechodzi automatycznie na kolejny rok przedszkolny (chyba, że pochodzi z innej Gminy, a przedszkole nie dysponuje wolnymi miejscami). Wymagane jest złożenie karty kontynuacji nauczania w danej placówce w tym samym terminie co wnioski rekrutacyjne. Brak złożenia wymaganego dokumentu w określonym terminie skreśla dziecko z listy dzieci przyjętych do placówki na kolejny rok przedszkolny.

 § 3

 1. Do Niepublicznego Przedszkola "Zakątek Malucha" przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Jodłowa .
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
  1) wielodzietność rodziny kandydata, 2) niepełnosprawność kandydata, 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość (10 punktów).
 4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznano następującą ilość punktów: c) dzieci, których rodzice zadeklarowali pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5      godzin dziennie – 6 pkt., d) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w danym przedszkolu – 5 pkt., e) dzieci mieszkające w danym sołectwie, w którym funkcjonuje przedszkole – 8  pkt., f) dzieci, obojga pracujących rodziców – 7 pkt.,
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jodłowa mogą być przyjęci do przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu (lub w sytuacjach wyjątkowych, decyduje dyrektor). W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Jodłowa przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 
 6. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.    

 § 4

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w  wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie. Za zgodą dyrektora do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które nie ukończyło 2,5 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Wniosku Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, który  należy pobrać ze strony  internetowej placówki (www.przedszkole-jodlowa.pl), wypełnić i  złoźyć pod adresem Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Malucha" w Jodłowej, Jodłowa 63, 39-225 Jodłowa  w terminie do 31 maja 2018 roku.
 4. Wniosek zawiera:
 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata o ile je posiadają. 

 § 5

Do wniosku dołącza się:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6),
 3.  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywani żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).
 5. Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze Gminy Jodłowa.
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 4, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Wójta Gminy Jodłowa. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

§ 6

Nabór prowadzi się   zgodnie  z  poniższym  harmonogramem:   

a) od 1marca do 31 maja 2018 - pobieranie i przesyłanie wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola; ( wnioski dostępne na stronie przedszkole-jodlowa.pl - zakładka "REKRUTACJA" );

b) od 1 czerwca 5 czerwca 2018 - weryfikacja złożonych kart  przez Dyrektora Placówki;

c) 6 czerwiec 2018 do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (publikacja na stronie internetowej przedszkola);

d) do 12 czerwca 2018 do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do Niepublicznego Przedszkola "Zakątek Malucha" w Jodłowej (w tym roku telefoniczne)

e) 16 czerwca 2018 do godziny 15.00 - opublikowanie na stronie przedszkole-jodlowa.pl (zakładka "WYNIKI REKRUTACJI") imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Przedstawienie listy rezerwowej.

  § 7  

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Dyrektora Placówki  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.  
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najwyższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Jodłowej, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor NP, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 § 8 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor NP w Jodłowej przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.  
 4. W przypadku wolnych miejsc zapisy dziecka do przedszkola trwają cały rok.

 § 9 

Dyrektor NP  może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice zalegali z terminową   opłatą za  przedszkole oraz  dezorganizowali  pracę placówki w poprzednich latach  poprzez częste, nieuzasadnione przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola niezgodnie z dziennym rozkładem dnia  w przedszkolu.

 § 10

 1. Do zadań Dyrektora NP należy w szczególności:
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Dyrektor NP podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 § 11

 O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor NP,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w niniejszym  Regulaminie.

 § 12

 1. Niniejszy  regulamin  podlega  ogłoszeniu stronie internetowej www.przedszkole-jodlowa.pl.
 2. Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 01 marca 2018 roku.

 

 Wykaz  dokumentacji:

 

 • Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

Jodłowa, 01 marzec 2018 r.  Ewelina Siry

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola "Zakątek Malucha" w Jodłowej.

 

Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.